Pogoji sodelovanja

1. TEKMOVALCI oziroma UDELEŽENCI
Z nakupom karte za »Tušev tek barv« (v nadaljevanju tudi TTB) na podlagi svoje lastne prostovoljne odločitve, da se strinjam in soglašam z v nadaljevanju navedenimi pogoji organizatorja prireditve TTB. Strinjam se in soglašam: Da prireditev pomeni povečan telesni napor in obremenitev, zaradi česar je dodatni pogoj za udeležbo na prireditvi, da sem zdrav(a), vsestransko pripravljen(a) za prireditev, ter odsotnost kakršnih koli zdravstvenih zadržkov ali omejitev. Da bom upošteval(a) vsa navodila organizatorja in da se strinjam z vsemi pogoji, navodili in odločitvami organizatorja. Seznanjen(a) sem tudi s tem, da lahko kadar koli med samo prireditvijo, v skladu s pravili, odstopim. Izjavljam, da sem seznanjen(a) z nevarnostmi in s tveganji, ki se lahko pojavijo v zvezi z udeležbo na tej prireditvi/tekmovanju, ter da v primeru nastanka kakršne koli škode, kot so npr., vendar ne izključno, telesne poškodbe, telesne bolečine, strah, duševne bolečine in poškodbe na stvareh, ne bom tožil(a) organizatorja in/ali od njega zahteval(a) povrnitve morebitne nastale škode ali plačila nadomestila. Seznanjen(a) sem, da sodelujem na podlagi svoje svobodne privolitve in na svojo lastno odgovornost ter da organizator ne prevzema odgovornosti za nastanek morebitne škode, tako posredne kot neposredne, v kateri koli obliki. Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi. Strinjam se, da organizator uporabi osebne podatke, ki sem jih vnesel(a) na prijavni obrazec ali spletni obrazec, za namene, povezane z mojim sodelovanjem na tej prireditvi. Soglašam, da se lahko vsi podatki iz prijavnice in rezultati prireditve objavijo v sredstvih javnega obveščanja  ter na spletnih straneh, povezanih s prireditvijo, vključno z mojimi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi organizatorji ali mediji za to potrebovali moje posebno dovoljenje in ne da bi za to pričakoval(a) ali zahteval(a) kakršno koli nadomestilo oz. plačilo.
 

 

2. PROSTOVOLJCI
Organizator bo osebne podatke prostovoljcev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in naprej). Z udeležbo prostovoljec(ka) dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v skladu z namenom prireditve.
 

 

3. OSTALO
Organizator prireditve TTB lahko prireditev odpove ali spremeni potek prireditve. Prav tako lahko organizator spremeni te pogoje sodelovanja. O morebitnih spremembah bo udeležence in ostalo javnost obvestil na svoji spletni strani.